EINDGEBRUIKERSLICENTIE SOFTWARE

EINDGEBRUIKERSLICENTIE MEMORY LANE

Door de Memory Lane tablet (de Memory Lane) in gebruik te nemen of na een wijziging in de voorwaarden van deze licentie het gebruik te continueren (afhankelijk van wat van toepassing is) en op de ‘akkoord’-button te klikken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden van Roxelane Care B.V. (Roxelane).
 

 1. Toepasselijkheid

  • De voorwaarden van deze licentie zijn van toepassing op iedere overeenkomst (het Abonnement) tussen u en Roxelane op grond waarvan Roxelane aan u een gebruiksrecht verleent op de Roxelane software (inclusief alle apps ,tenzij enige app een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval u door het in gebruik nemen van die app instemt met die afzonderlijke licentie) die zich op de Memory Lane bevindt (de Software).

 

 1. Software – algemeen

  • De Software wordt uitdrukkelijk niet aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten met betrekking tot de Software blijven rusten bij Roxelane (en eventuele licentiegevers van Roxelane) en aan u worden geen rechten toegekend met betrekking tot de Software anders dan die rechten die uitdrukkelijk aan u in deze licentie worden toegekend.
  • Roxelane kan besluiten om in de toekomst Software-updates te leveren. De bestaande functies van de Software kunnen daardoor in voorkomende gevallen worden gewijzigd, verminderd of aangevuld. De voorwaarden van deze licentie zijn van toepassing op alle Software-updates van Roxelane, tenzij enige Software-update een afzonderlijke licentie bevat.

 

 1. Gebruik en beperkingen

  • Roxelane verleent aan u door middel van en op de voorwaarden als genoemd in deze licentie een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software uitsluitend op de Memory Lane te gebruiken.
  • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Software op meer dan één Memory Lane tegelijk te installeren en/of te gebruiken.
  • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Software aan derden te verkopen, verhuren, leasen, in gebruik te geven, in sublicentie te geven of te herdistribueren.
  • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zelf (of om derden daartoe in staat te stellen) de Software of enig deel daarvan te kopiëren, te decompileren, te ontmantelen of op enigerlei wijze te wijzigen of aan te passen, dan wel op enigerlei wijze (te proberen om) de broncode van de Software of enig deel daarvan te herleiden of afgeleide werken te creëren op basis van de Software.
  • U bent verplicht bij het gebruik van de Software alle toepasselijke wetgeving na te leven.
  • Voor (een deel van) de functies van de Software is een internetverbinding (een Wi-Fi-verbinding of verbinding met een mobiel netwerk) vereist.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

  • Roxelane verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het Abonnement en voor andere doeleinden. Roxelane handelt daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijst Roxelane u naar het privacy statement, dat te vinden is op de website van Roxelane en op de Memory Lane.

 

 1. Beëindiging

  • Deze licentie is van kracht zolang het Abonnement van kracht is en eindigt derhalve indien en zodra het Abonnement eindigt.
  • Het Abonnement eindigt, zonder dat daartoe een kennisgeving van Roxelane vereist is, indien en zodra u niet (langer) voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie (waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden met betrekking tot het Abonnement).
  • Ook na beëindiging van het Abonnement om welke reden dan ook, blijven de artikelen 6 en 7 van deze licentie onverkort van kracht.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

  • Gebruik van de Software is op eigen risico. Roxelane garandeert niet dat de Software te allen tijde werkt althans foutloos werkt.
  • Roxelane is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Software, tenzij Roxelane toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder het Abonnement. In dat geval is Roxelane slechts aansprakelijk voor directe schade.
  • Onder directe schade wordt in ieder geval niet verstaan schade door verlies van gegevens, schade aan het netwerk waarop de Memory Lane is aangesloten en immateriële schade.
  • Roxelane is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de Software. Waar de Software aan u suggesties doet, bijvoorbeeld voor bepaalde lichamelijk oefeningen die u kunt doen, dient u altijd zelf te (laten) beoordelen of het opvolgen van die suggesties in uw geval geschikt en verantwoord is.
  • Roxelane is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat door uzelf of derden onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt aan Roxelane (daaronder begrepen het door u of derden invoeren van uw (gezondheids)gegevens op de Memory Lane). U vrijwaart Roxelane tegen vorderingen van derden op Roxelane in dat verband en verbindt zich alle schade die Roxelane dientengevolge lijdt te vergoeden.
  • Roxelane is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat (delen van) de Software niet functioneren ten gevolge van het ontbreken van een internetverbinding als bedoeld in artikel 6.
  • Indien en voor zover Roxelane aansprakelijk is op grond van dit Artikel 6, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van het Abonnement over één kalenderjaar.
  • Roxelane kan zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 6 in het geval dat de betreffende schade is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, opzet en bewuste roekeloosheid van haar bestuurders daaronder begrepen. De in dit artikel 8 bedoelde uitsluiting geldt uitdrukkelijk niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (een) werknemer(s) van Roxelane.

 

 1. Toepasselijk recht

  • Nederlands recht is van toepassing op deze licentie.